Průhledy 2003 (č. 5-6) čtete na adrese http://pruhledy.unas.czUpravit stránku pro tisk
Hlavní strana
Předplatné
Návštěvní kniha
stránky o.s. Arte Natura

PRŮHLEDY
2003 (č. 5-6)

Titulní strana
Obsah čísla
Úvodník
Autoři časopisu

Jak se stát
autorem


Udělte známku
tomuto článku:
1  2  3  4  5
(1-nejlepší,
(5-nejhorší)

Současná známka: 2.93
Počet hlasujících: 917
Počet zobrazení
tohoto článku: 2293
Předchozí článek
Jak se jezdí veřejnou dopravou v Itálii a Dánsku
Následující článek
Skutečně efektivní doprava? Zatím jen sen
Téma čísla: Doprava, lidé a příroda


Vývoj dopravy v České republice
od roku 1990

Text Petr V. PAVELČÍK
Foto Jiří KONEČNÝ

Svobodněji dýchat začala v roce 1990 naše společnost v mnoha oblastech života. Jednou z nich byla i doprava, kterou od tohoto roku provázel výrazný nárůst individuální automobilové dopravy a pokles výkonů ve veřejné dopravě osob.

Veřejná doprava v ČR: je lepší než v řadě zemí EU

Zkušenosti s veřejnou dopravou v České republice máme asi všichni své vlastní, i když se budou různit svou bohatostí. Proto zde na rozdíl od předchozích zemí neuvádíme, jak funguje veřejná doprava v ČR. V dalších odstavcích tedy následuje pouze statistika jejího vývoje. Dle názoru redakce je obecně veřejná doprava (zvláště co se týká frekvence, dochvilnosti a návaznosti spojů) u nás na celkově vyšší úrovni než ve Francii a Itálii, tedy v zemích, na něž se zaměřily předchozí články.

Podobně vyniká český systém veřejné dopravy i nad anglickým. V této ostrovní zemi došlo vinou nepovedené privatizace státních drah ke značnému zhoršení služeb pro cestující na železnici. Naše špatné zkušenosti z Anglie se týkají hlavně zpoždění spojů (působené často technickými závadami na neudržovaných tratích), nedostatečné informovanosti cestujících, přemrštěných cen a návaznosti spojů. Jak je vidět i na těchto příkladech, v kvalitě veřejné dopravy Česko převyšuje i některé z vyspělejších států Evropy.

Statistika vývoje dopravy v ČR

Stupeň automobilizace, tedy počet osobních aut na 1000 obyvatel, ze 241 v roce 1990 na 344 v roce 2001, což je za 11 let nárůst o 30%, což je téměř srovnatelné se zeměmi západní Evropy. Mnohem vyšší než ve státech EU je u nás průměrné stáří osobních automobilů: 13,6 roku, průměrné stáří všech vozidel registrovaných v ČR je dokonce 16,4 let.

V průběhu devadesátých let (za období 1990-2001) došlo k poklesu poptávky po přepravě osob veřejnou dopravou o 50%, u městské hromadné dopravy byl tento pokles podstatně menší (jen o 13%). S rozšiřováním integrovaných dopravních systémů došlo k nárůstu počtu cestujících v nich přepravovaných na 9% v roce 2001 z 2% v roce 1995.

Trať Českých drah u Skalice n. SvitavouPřeprava cestujících na železnici byla v roce 2001 na úrovni 84% roku 1995. Od roku 1997 byl pokles počtu cestujících na železnici už jen velmi pozvolný (1% za rok) a v roce 2000 začalo při stagnaci přepravního výkonu cestujících na železnici přibývat (v roce 2000 184,7, v roce 2001 190,7 milionu cestujících). Nejnižší stav (177 milionů neboli 78% úrovně roku 1995) zde dosáhly počty cestujících v roce 1999.

V pravidelné vnitrostátní autobusové dopravě je pokles výkonů od roku 1990 více než 50%.V letech 1999 - 2001 došlo k mírnému vzestupu, takže výkony roku 2001 (10,605 miliard oskm) jsou oproti roku 1995 nižší o méně než 10%. Počet přepravených cestujících v městské hromadné dopravě v roce 2001 (2,365 miliardy) poklesl oproti roku 1995 o 2%, výkony se ale zvýšily o 5% na 15,209 miliardy oskm. Vzestupný trend má rovněž počet cestujících přepravených metrem (s mírným poklesem v roce 2000) - byl v roce 2001 o 7% vyšší než přeprava v roce 1995. Je to samozřejmě dáno i rozšiřováním sítě metra. Výrazně vzestupný trend vykazuje letecká doprava, kde ve srovnání s r. 1993 vzrostl počet osob přepravených českými dopravci v roce 2001 více než dvojnásobně na 3,9 milionu osob.

Celkově lze vývoj v osobní dopravě v 90. letech shrnout následovně (podle počtů přepravených osob): V 1. polovině 90. let došlo k poměrně masivnímu odlivu cestujících veřejné autobusové a železniční dopravy a tím i výkonů této dopravy, a to až o 50%. Městská hromadná doprava zaznamenala pokles mnohem mírnější a od roku 1995 v podstatě stagnuje, poměrně významně rostla po roce 1989 individuální automobilová doprava, která svůj růst od roku 1997 podstatně zmírnila a za poslední čtyři roky se zvýšila jen o necelých 10% . Významně rostla po celá 90. léta doprava letecká.

Podle počtu přepravených osob: z každých 100 cestujících jelo v roce 2001 60 veřejnou dopravou (z toho 47 MHD, 9 autobusem, 4 vlakem) a 40 osobním autem), 2 MHD a 1 jiným veřejným dopravním prostředkem [1995: 66 veřejnou dopravou (z toho 48 MHD, 13 autobusem, 5 vlakem) a 34 osobním autem].

Celkový počet přepravených osob se po celá 90. léta stabilně pohybuje kolem 5 miliard. V průběhu 90. let ale stoupal celkový přepravní výkon, jen za posledních 7 let vzrostl o 14% na 105 miliard osobokilometrů. Největší podíl na tomto nárůstu měla individuální automobilová doprava s růstem o 11 miliard oskm. Mírně ale v období 1995-2001 vzrostly (po propadu v letech 1996-1999) i výkony veřejné dopravy (o 2 mld. oskm), a to zásluhou městské hromadné dopravy a letecké dopravy.

Pro celkový dopad je důležitá i nákladní doprava

Druhou důležitou složkou dopravního sektoru je vedle dopravy osob rovněž nákladní doprava. V článcích věnovaných tématu čísla jsme se jí nezabývali, protože nebyla předmětem našeho zájmu. Nákladní doprava ale působí obdobné negativní jevy pro společnost i životní prostředí jako osobní doprava, jejich vliv se dohromady sčítá a možná i umocňuje. Pro doplnění je tedy potřeba poznamenat, že v této oblasti byl vývoj v České republice od roku 1990 podstatně negativnější než u dopravy osobní. Subjektivně to vypadá tak, že hlavní silnice i dálnice jsou často téměř zahlceny kamiony. Statistika suše poznamenává, že se v letech 1990-1997 podstatně zvýšil podíl silniční dopravy na celkovém přepravním výkonu. Její výkon vzrostl asi 2,5krát na úkor dopravy železniční, kde výkon poklesl na polovinu. Od roku 1998 je situace přibližně stabilizovaná. V roce 2001 činil podíl železniční dopravy na celkovém přepravním výkonu pouze 28 procent oproti 71procentnímu podílu silniční dopravy.

Nahoru |
Na obsah čísla
Design ©2003 Y.V.E. ©2001-2003 Arte Natura, sdružení pro harmonické soužití člověka s přírodou